Seria WHITE

Osuszacz seria WHITE o wyd. 240m3/h
Osuszacz seria white o wyd/ 160m3/h